Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Csatlakozási Kérelem      Hogyan segíthetsz      Pénzügyek 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

 

 

Csatlakozási Kérvény

A Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ part alapelveihez és értékeihez

 


Címzett: 

 Diana Uriciuc, a part főtitkára,
alulírott:

keresztnév:

vezetéknév:
Férfi

,roman állampolgár, tulajdonosa a
 szi/szk széria/sz.:

szszk:
(diaszpóra: biztosítás szám)

 születési dátum:

megye: , helység:

állandó lakhely

megye:
, helység:

utca: szám:
tömbház:
lépcsőház: emelet: ajtó:

ideiglenes lakhely

megye:
helység:

utca: szám:
tömbház:
lépcsőház: emelet: ajtó:

külföldi lakhely

cím:
helység:

tart./állam: ország: postai kód:
e-mail cím: telefon: mobil:

  szeretnék    csatlakozni a Szövetség Románia Újjáépítéséhez - SzRÚhoz.

Nyilatkozat

Alulírott egyetért a Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ párt alapelveivel és értékeivel, ahogyan azok az az alábbiakban fel vannak sorolva és le vannak írva, a Programnyilatkozatnak megfelelően:

A Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
párt alapelvei és értékei

A Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ egy közép-jobb párt, amely a köztársaságot a román állam szervezési formájának, a demokráciát pedig a román társadalom gazdasági és társadalmi működési rendszerének tekinti.

Eszméink és cselekedeteink alapját képező elveket és értékeket a SzRÚ “mindenki számít” alapelve vezérli. Véleményünk szerint minden állampolgárt egyenlő módon tisztelni és támogatni kell, hogy egyénileg fejlődhessen és, hogy aktívan részt vehessen annak a közösségnek a fejlesztésében, amelyben él.

A valamennyiünk által áhított anyagi jólétet és a társadalmi fejlődést csak akkor lehet megvalósítani, ha az őket előmozdító politikai tevékenység folyamatos és felelősségteljes módon olyan értékekre támaszkodik, amelyek egyidejűleg maradandók és modernek :

 

 • A kezdeményezés szabadsága
 • A magántulajdon fejlesztésének támogatása
 • Egyéni felelősség
 • Csapatszellem
 • A közösség előtti felelősségvállalás
 • Szubszidiaritás
 • Tolerancia és nyitottság
 • Hagyománytisztelet
 • Közvetlen demokrácia

 

A kezdeményezés szabadsâga

A szabad kezdeményezés és a társulás szabadsága a sajátos érdekek megvalósítása érdekében– legyenek ezek az érdekek politikai, társadalmi, szakmai, kulturális vagy vallásos jellegűek – a demokrácia valamint a modern gazdasági és társadalmi fejlődés kiindulópontjait képezik. Az egyéni és társas kezdeményezéseket nem csupán engedélyezni kell, hanem állami politikaként támogatni, mivel ezek az ellenszerei a társadalom stagnálásának és felbomlásának.

Egyéni felelősség

Társadalmi és gazdasági helyzetüktől függetlenül, bármelyik közösség tagjai egyenlők a tőrvény előtt.

Minden egyént kizárólag cselekedetei függvényében kell értékelni, etnikai, vallási, gazdasági vagy társadalmi hovatartozásától függetlenül.

Egy olyan politikai rendszerben élünk, amelyben a politikai és közigazgatási hierarchiák magatartási modellje az egyéni vagy pártdöntések következményeiért vállalandó felelősség előli menekülés.

Határozottan támogatni fogjuk, elsősorban valamennyiünk személyes példamutatása által az egyéni felelősségvállalásnak, mint magatartásnak a kialakulását, a közhatású eszméknek és cselekedeteknek egyéni vállalását és az ezekért való, explicit felelősséget.

Csapatszellem

A modern világ egyre nagyobb mértékben az interakciók, az egymást kiegészítő illetékességek együttes hozzájárulása általi értékfejlesztés világa.

Úgy gondoljuk, hogy Romániának a gazdasági hiányosságok csökkentése érdekében kifejtett erőfeszítései csak akkor lehetnek valóban sikeresek, ha sikerül egy olyan munkaetikát kialakítanunk, amely a csapatmunkára, a közös erőfeszítésre és az egyéni felelősségre alapoz.

A közösség előtti felelősségvállalás

Lényeges, hogy a személyes érdem mindig elismerve és jutalmazva legyen. Egy nemzet haladása szempontjából ugyanennyire lényeges az is, hogy minden személy járuljon hozzá azon közösségek általános jólétéhez, amelyekhez tartozik és, hogy ez a hozzájárulás el legyen ismerve és tiszteletben legyen tartva.

Valamennyien kötelesek vagyunk hozzájárulni, lehetőségeinkhez mérten, egy civilizált közszféra fenntartásához azokon a közösségeken belül amelyekben élünk, legyenek azok tömbházak, negyedek, települések vagy a minket körülvevő környezet.

Szubszidiaritás

Meg vagyunk győződve, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatok hatékonyságának egyik alapvető feltétele annak az alapelvnek az alkalmazása, mely szerint a döntéseket mindig azon a szinten kell meghozni, amely legközelebb áll alkalmazásuk szintjéhez.

A szubszidiaritás alapelve ezáltal alapjául szolgál a közigazgatás decentralizálásának, valamint a gazdasági tevékenységek és a helyi közösségek ügyei kezelésének hatékonyabbá tételének.

Úgyszintén, erre az alapelvre épül a SzRÚ egész tevékenységének megszervezése, pártunk célul tűzvén ki, hogy túllépje a romániai politikai szervezés aktuális változatait, amelyek még mindig a kommunista pártokra és rezsimekre jellemző “demokratikus centralizmusnak” hódolnak, amelyben mindenki a “fenntről” érkező dőntéseket és utasításokat várta.

Tolerancia és nyitottsâg

Célul tűzzük ki, hogy aktívan hozzájáruljunk Románia fejlődéséhez az euro-atlanti integráció útján és lehető legkorábbi megalapozódásához azon országok sorában, amelyek a politikai demokrácia és a társadalmi fejlődés mintapéldáiként szolgálnak.

Ezek a célok nagyrészt a román társadalomnak a sokszínűséggel (legyen az politikai, kulturális, gazdasági, etnikai vagy vallási jellegű) szembeni nagyobbfokú tolerancia irányába tartó fejlődéséhez és az európai és egyetemes értékek irányába történő nyitásához kötődnek.

Nem egy autarchikus és önellátó Romániát akarunk, hanem egy olyan Romániát, amely fejlődési partner legközelebbi szomszédaink és a demokratikus értékeket felvállaló országok számára.

Hagyománytisztelet

Meg vagyunk győződve arról, hogy az európai integráció kívánalmának és szükségletének nem kell elhomályosítania a románok legitim igényét nemzeti identitásuk megőrzésére. A mi célunk nem az, hogy egy “európai országban”, hanem, hogy egy “európai Romániában” éljünk, egy olyan Romániában, amelyben a fennt említett alapelvek a hagyománytisztelettel, egy nemzethez tartozás érzetével ötvöződjenek, mely nemzet jelene egy hosszú és gazdag múltat hordoz.

A nemzei hagyományok megtartásában és gyakorlásában egy olyan küldetést látunk, amely messze fölülmúlja az ünnepi megnyilvánulások “néphagyományi” keretét: egy nemzet csak akkor marad életben és akkor fejlődik, ha tagjait valóban összekapcsolják a hagyományok és a közös értékek.

Úgy gondoljunk, hogy elegendő okunk van arra, hogy büszkék lehessünk, hogy ehhez a nemzethez tartozunk és szeretnénk ha követőink is elmondhatnák ugyanezt.

Közvetlen demokrácia

A demokrácia nem egy mozdulatlan állapot, hanem a politikai osztály és az elektorátus közötti, állandó jellegű, közvetlen tárgyalás és társadalmi párbeszéd állandóan változó eredménye.

Úgy gondoljuk, hogy a politikai és társadalmi rendszer tökéletesíthető, elsősorban a közvetlen demokrácia kiterjesztése által.

Ilyenképpen, a közvetlen szavazatok általi választásokat kell előnyben részesíteni a képviselők vagy kiküldöttek általi választásokkal szemben, minden olyan esetben, amely ezt lehetővé teszi.

A helyi vagy országos szintű nyilvános konzultálást figyelembe kell venni akkor, amikor a politikai döntéseknek jelentős és hosszútávú következményeik vannak az illető közösségekre nézve. >>

 

Csatlakozói minőségemben beleegyezem abba, hogy havonta kapjam a SzRÚ által kiadott Tájékoztatási Naplót, valamint más, a part tevékenységére vonatkozó információkat, hogy véleményemet kérjék ezen párt kezdeményezéseire vonatkozóan, és hogy segítsem a SzRÚ-t mindazokkal az eszközökkel, amelyeket megfelelőknek tartok.

 

A továbbiakban csatolom ezt a

 

CURRICULUM VITAE

Tanulmányok:

 1. Líceum/Szakiskola abszolvense,
  szakon, helységben, évben.
 2. Egyetem abszolvense, Fakultáson,
  szakon, helységben, évben.
 3. Egyetem abszolvense,
        Mesteri/egyetem utáni tanulmányok/doktorátus a , évben.

Szakmai tapasztalat:

 1.  Jelenleg a funkciót töltöm be, a keretében.
 2. között, funkciót töltöttem be, a keretében.
 3. között, funkciót töltöttem be, a keretében.
 4. között, funkciót töltöttem be, a keretében.
 5. Más munkahelyek: .

 6. Szakértelem a: területén.

A non-profit szektorban való tapasztalat:

 1. Politikai szervezetekhez/szervekhez való tartozás:
    Jelenleg minőségem van, a keretében.
     között, minőségem volt, a keretében.
     között, minőségem volt, a keretében.
    Mások: .
 2. Non-profit szervekhez/szervezetekhez való tartozás:
    Jelenleg minőségem van, a keretében.
     között, minőségem van, a keretében.
     között, minőségem van, a keretében.
    Mások: .

 

Képességek:

 1. Ismert idegen nyelvek:
     Angol: kezdő, közepe, haladó.
     Francia: kezdő, közepe, haladó.
     Német: kezdő, közepe, haladó.
     Mások: kezdő, közepe, haladó.
 2. Számítógéphasználat: alkalmilag, gyakran, naponta.
 3. Mások: .

Más kiegészítések:

 

 

 

Kijelentem, hogy az információk amelyeket ebben a kérvényben és a mellékletben (Curriculum Vitae) feltüntettem, igazak, és kérem, hogy hagyják jóvá csatlakozói minőségben való beiratkozásomat a Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ pártba.

Megjegyzés:  a jellel ellátott mezők kitöltése kötelező.

 

 

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ