Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Hangulatjelzés      Kiáltvány      Szabályzat      Alapító Okirat      Pártdoktrína      Történelem      Hivatalos Dokumentumok 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

[Kivonat]

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET:    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II. FEJEZET:   CÉLKITŰZÉSEI

III. FEJEZET:  TAGSÁGA

IV. FEJEZET:  SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

V. FEJEZET:   BELÜLI VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

VI. FEJEZET:  PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSA

VII. FEJEZET: ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért Romániában politikai pártként bejegyzett, Románia Alkotmánya, a politikai pártok törvénye és ezen alapszabály alapján működő jogi személy.

2. cikk

A párt teljes neve Szövetség Románia Újjáépítéséért, rövidítése pedig SzRÚ.

A párt jelvénye, illetve választási jele:

        

A párt nevét, illetve jelvényét kizárólag az országos küldöttgyűlés határozata alapján lehet megváltoztatni.

A választási jelet az országos vezetőtanács határozata alapján lehet megváltoztatni.

3. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért központi székhelye Bukarest.

Ezt a székhelyet kizárólag az országos választmány határozata alapján lehet megváltoztatni.

II. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
CÉLKITŰZÉSEI

4. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért céljai kizárólag politikai természetűek, melyek alapvető célkitűzésének rendelődnek alá - a román állampolgárok jólétének biztosítása.

5. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért közép-jobboldali párt, mely a mai Románia politikai, gazdasági és szociális realitásaihoz igazodó modern, európai demokrácia értékeit akarja érvényesíteni.

A Szövetség Románia Újjáépítéséért "mindenki számít" elve alapján kidolgozott politikai programjának szellemében, pártunk tevékenysége mindenekelőtt a következő célok megvalósítására irányul:

 1. a román állam nemzeti, független, egységes és oszthatatlan jellegének, valamint Románia köztársasági kormányzati formájának tiszteletben tartása és oltalma;
 2. az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában előírt alapvető emberi jogok, valamint Románia Alkotmányával összhangban lévő állampolgári jogok tiszteletben tartása és szavatolása;
 3. az egyének és az egész társadalom anyagi és szellemi fejlődését biztosító leghatékonyabb társadalmi szerveződési formának, a demokráciának az előmozdítása és oltalma;
 4. a magántulajdon szavatolása és a magánkezdeményezés ösztönzése, amely a szabad verseny feltételei között a gazdasági fejlődés hajtóerejét képezi;
 5. oktatáshoz és orvosi ellátáshoz való hozzáférés minden román állampolgár számára; 
 6. a személyes (anyagi, lelki, szakmai és szociális) önmegvalósításhoz való esély, illetve az ezekhez való szabad és egyenlő hozzáférés;
 7. az állami intézmények tekintélyének megszilárdítása és a jogrend tiszteletben tartása minden állampolgár által, tisztségére, szociális pozíciójára és vagyonára való tekintet nélkül;
 8. Románia európai és euro-atlanti integrációja, amennyiben ez megfelel a román nép alapvető gazdasági, szociális és nemzetbiztonsági érdekeinek;
 9. modern, eredményes, a román állampolgárok gazdasági és szociális életének hatékony rendezésére alkalmas politikai rendszer kialakítása;
6. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért célkitűzései megvalósításának lehetséges útjai:

 1. a helyi, parlamenti és elnöki választásokon való részvétel, önállóan vagy koalícióban;
 2. parlamenti képviselet;
 3. kormányalakítás, önállóan vagy más politikai szervezetekkel;
 4. az országos közigazgatási szervekben való képviselet minden szinten;
 5. képviselet mindazokban a nemzetközi szervezetekben, amelyekben Romániának ehhez joga van és képviselőket küldhet
 6. állandó kapcsolatok kialakítása a társadalom minden szegmensével.

 

III. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
 TAGSÁGA

7. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt tagja lehet minden olyan fizikai személy, fajára, nemére, etnikai hovatartozására vagy vallásos nézeteire való tekintet nélkül, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 1. betöltötte a tizennyolcadik életévét;
 2. román állampolgár;
 3. nem tagja más romániai politikai pártnak;
 4. tiszteletben tartja a Szövetség Románia Újjáépítéséért alapszabályát és támogatja a Szövetség Románia Újjáépítéséért politikai programját;
 5. a politikai pártok törvényében felsoroltak értelmében nem tölt be a politikai párttagsággal összeférhetetlen tisztséget;
 6. előző szakmai, magánjellegű, közéleti vagy politikai tevékenységében nem követett el visszaéléseket vagy szabálytalanságokat;
 7. tagságát nem akadályozza politikai jogait felfüggesztő jogerős bírósági határozat.
8. cikk

A tagsági viszony elnyerésének feltétele a kérelmező lakhelyének megfelelő helyi szervezet elnökéhez címzett belépési formanyomtatvány kitöltése. Az állandó vagy ideiglenes bukaresti lakhellyel rendelkező személyek bármelyik kerületi szervezetet választhatják.

9. cikk

A helyi szervezet választmánya minden egyes kérelemről külön dönt, majd döntését a kérelmezés bejegyzésének időpontjától számított legfeljebb 30 napon belül közli.

A kérelem elfogadása esetén a tagsági viszony kezdetének időpontja a tagsági igazolvány átvételének napja, ami a kérelem elfogadásától számított öt napon belül kell megtörténjen.

A tagsági igazolványt alá kell írja annak a megyei választmánynak az elnöke, amelyhez az illető helyi vagy bukaresti kerületi szervezet tartozik, s ugyanakkor ennek a szervezetnek a bélyegzőjével is el kell látni.

A tagsági igazolványt minden kalendáriumi évben háromszor, vagyis négyhavonta kell láttamozni.

A tagfelvétel elutasítása esetén a kérelmező az elutasítás közlése utáni tíz napon belül fordulhat fellebbezéssel a megyei választmányhoz vagy a bukaresti választmányhoz.

Az említett szerveknek a fellebbezés nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül kell dönteniük, döntésük pedig végleges.

10. cikk

A tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg:

 1. kilépés;
 2. kizárás;
 3. más pártba való belépés;
 4. a román állampolgárság elvesztése;
 5. az Alapszabályban előírtakkal való összeférhetetlenségek megjelenése
 6. a tag halála.

A tagsági viszony megszűnése az 1) bekezdés (a)-(f) pontjaiban előírt helyzetek valamelyikének kialakulása időpontjában lép érvénybe.

11. cikk

A kilépés az érintett fél helyi szervezetéhez beadott írásos kérelem alapján történik, melyhez szükséges csatolni a tagsági igazolványt is.

A kilépés a kérelemnek az illető helyi szervezet nyilvántartásába való bejegyzésével lép hatályba.

12. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért elveinek és szemléletének ellentmondó magatartás, valamint az Alapszabály, a politikai program, a működési szabályzat vagy a vezetőség feladatainak és határozatainak figyelmen kívül hagyása esetén a következő fegyelmi eljárásokat lehet alkalmazni:

 1. írásbeli figyelmeztetés;
 2. a párttisztségből való felfüggesztés vagy visszahívás;
 3. a politikai támasz visszavonása;
 4. a pártból való kizárás.
13. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért azon tagjai esetében, akik nem töltenek be párt- vagy köztisztséget, a 12. cikkben előírt fegyelmi eljárások alkalmazásának tekintetében a helyi választmány javaslata alapján a helyi vezetőtanács dönt.

A Szövetség Románia Újjáépítéséért helyi vagy megyei szervezeteiben vezetőtisztséget, illetve a helyi vagy megyei igazgatásban köztisztséget betöltő Szövetség Románia Újjáépítéséért tagok esetében a megyei választmány vagy az azt alkotó megyei választmányok javaslata alapján a megyei vezetőtanács dönt.

A Szövetség Románia Újjáépítéséért országos szervezetében vezetőtisztséget, illetve a központi igazgatásban köztisztséget betöltő Szövetség Románia Újjáépítéséért tagok, valamint a honatyák esetében a 12. cikkben előírt fegyelmi eljárások alkalmazásának tekintetében az országos választmány javaslata alapján az országos vezetőtanács dönt.

14. cikk

A fegyelmi eljárás ellen a közléstől számított 15 napon belül a döntéshozó vezetőszerv hierarchikus szintjének megfelelő etikai és fegyelmi bizottsághoz lehet fellebbezni.

Az etikai és fegyelmi bizottság a fellebbezés bejegyzésétől számított 15 belül dönt; a határozat fellebbviteli fóruma az országos választmány.

Az országos választmány a fellebbezés bejegyzésétől számított legfeljebb 30 napon belül dönt, határozata pedig végleges.

15. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjai a következő jogokkal rendelkeznek:

 1. joguk van véleményüket saját pártstruktúrájukban szabadon kifejteni bármilyen megvitatásra bocsátott kérdéssel kapcsolatban;
 2. joguk van a szervezet és saját pártstruktúráiknak tevékenységével, a felsőbb vezetési fórumok döntéseivel, valamint a párt képviselőinek a közigazgatásban kifejtett tevékenységével kapcsolatban tájékoztatást kapni;
 3. joguk van - illetékességüknek megfelelően - a Szövetség Románia Újjáépítéséért hivatalos dokumentumait és belső információs anyagait igénybe venni;
 4. joguk van politikai természetű kezdeményezésekkel, illetve a saját szervezetük tevékenységének javításával kapcsolatos kezdeményezésekkel élni, amelyeket az illetékes vezetőszervek megvitatnak;
 5. joguk van az Alapszabályban előírt illetékességek szerint a Szövetség Románia Újjáépítéséért struktúráinak döntéseiben részt venni;
 6. joguk van a Szövetség Románia Újjáépítéséért vezetőségeinek megválasztásában minden szinten részt venni, illetve joguk van a megválasztáshoz ezekbe a struktúrákba;
 7. amennyiben eleget tesznek a jogi követelményeknek, joguk van a helyi, parlamenti és elnökválasztásokra Szövetség Románia Újjáépítéséért jelölteket javasolni, illetve joguk van jelölt lenni;
 8. joguk van bármikor azonnali hatállyal kilépni a pártból;
 9. joguk van a párton belüli feladatok, illetve a párt politikai támogatásával elért tisztséggel együtt járó feladatok elvégzéséhez igényt tartani a párt támogatására.
16. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjainak kötelességei a következők:

 1. kötelesek az ország törvényeit tiszteletben tartani, méltóságteljesen és civilizáltan viselkedni a közéletben;
 2. kötelesek a Szövetség Románia Újjáépítéséért Alapszabályát és működési szabályzatait ismerni és tiszteletben tartani;
 3. kötelesek a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártprogramját ismerni és az ebben foglalt elvek érvényesítésének, illetve a célok megvalósításának érdekében tevékenykedni;
 4. kötelesek a Szövetség Románia Újjáépítéséért dokumentumait és hivatalos állásfoglalásait ismerni, illetve az ezekben foglalt nézeteket az új tagok beszervezése és a Szövetség Románia Újjáépítéséért, mint helyi és országos szintű politikai hajtóerő jelentőségének növelése érdekében népszerűsíteni;
 5. kötelesek feladataikat elvégezni és a magasabb szintű vezetőség határozatait tiszteletben tartani;
 6. kötelesek a pártdokumentumokat és a belső információkat bizalmasan kezelni;
 7. ne hozzon nyilvánosságra a párt vezetősége által megfogalmazott álláspontnak ellentmondó nézeteket;
 8. kötelesek a párt anyagi eszközeit, amelyekre a szervezetben betöltött tisztségük feljogosítja őket, kizárólag a Szövetség Románia Újjáépítéséért használni; 
 9. kötelesek saját pártszervezeteik ülésein, illetve azok tevékenységeiben rendszeresen részt venni;
 10. kötelesek a párt támogatásával elnyert tisztségek gyakorlása során a Szövetség Románia Újjáépítéséért nézeteit képviselni, becsületesen és szakszerűen teljesítve megbízásaikat;
 11. kötelesek a tagsági díjat, valamint az illetékes szervek által meghatározott hozzájárulásokat rendszeresen kifizetni.

 

IV. FEJEZET

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

17. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért az ország egész területén, működőképes szervezeti struktúrákkal rendelkezik, a következő szinteken:

 • helyi - városok és falvak szintjén, illetve Bukarest municípium kerületeinek és Ilfov megye szintjén
 • megyei - az összes megye, illetve Bukarest municípium szintjén
 • országos - központi struktúra.
18. cikk

A helyi szervezetek hierarchiájának alapszintjén a falvaknak, szavazókörzeteknek, lakónegyedeknek megfelelő pártcsoportok (alapszervezetek) szervezhetők.

19. cikk

Pártcsoportot legkevesebb 9 tag, községi szervezetet legkevesebb 19 tag, városi szervezetet legkevesebb 29 tag, a municípiumok, Bukarest, illetve Ilfov megye esetében pedig szervezetet legkevesebb 49 tag hozhat létre.

Megyei, illetve a bukaresti fiókot legkevesebb 301, három helyi szervezetből származó tag hozhat létre.

20. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért szervei helyi szinten:

 • Helyi taggyűlés
 • Helyi választmány.
21. cikk

A taggyűlés a helyi szervezetnek az összehívás időpontjában bejegyzett tagjaiból áll. A taggyűlés évente ül össze, valamint akkor, ha ezt a helyi választmány, a megyei vagy bukaresti választmány, illetve a szervezet legalább egyharmada (aláírásgyűjtés alapján) kéri.

22. cikk

A helyi taggyűlést legalább tíz nappal a tényleges ülés előtt, a helyi választmány elnöke hívja össze, írásban értesítve a helyi szervezet minden tagját és a helyi szervezet székhelyén való kihirdetés útján.

23. cikk

A helyi taggyűlés hatásköre a következő:

 1. négy éves időtartamra testületileg megválasztja (67. cikk), valamint egyénileg visszahívja a helyi választmány tagjait;
 2. elemzi a helyi választmánynak és az egész szervezetnek az előző helyi taggyűlés óta kifejtett tevékenységét, valamint elfogadja a következő időszakra kidolgozott cselekvési irányokat és a programot;
 3. megvitatja az előző év ügyviteli beszámolóját, tehermentesíti a költségvetést és jóváhagyja a következő évi költségvetést;
 4. jóváhagyja a helyi választmány által a helyi választásokra javasolt jelöléseket;
 5. elfogadja a szervezet megerősítéséhez, valamint a pártprogramban és a hivatalos dokumentumokban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges intézkedéseket;
 6. megválasztja a megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács küldöttjeit a megyei, illetve a bukaresti választmány által megszabott képviseleti arány határai között.
24. cikk

A helyi választmány öttagú testület:

 • elnök
 • 3 alelnök
 • titkár - pénztáros
25. cikk

A helyi választmány havonta két alkalommal ül össze, illetve akkor, ha ezt az elnök vagy legalább két választmányi tag kéri.

26. cikk

A helyi választmányt legalább tíz nappal a tényleges ülés előtt, a helyi választmány elnöke hívja össze, írásbeli értesítés és a helyi szervezet székhelyén való kihirdetés útján.

27. cikk

A helyi választmány gyűlésére tanácskozási jogkörrel meghívják az aktuális polgármestert, alpolgármestert és a helyi tanácsosokat, ha azok tagjai a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártnak és nem töltenek be más tisztséget a helyi választmány keretében.

28. cikk

A helyi választmány hatásköre:

 1. megszervezi és irányítja a helyi taggyűlések politikai tevékenységét;
 2. megszervezi és irányítja a választási kampányt a hozzá tartozó területen;
 3. javaslatot terjeszt a helyi választmány elé a helyi választásokon induló jelöltekre vonatkozóan;
 4. kinevezi a helyi kampányfőnököt;
 5. nyilvántartja a tagokat és a tagsági díjak, valamint az illetékes szervek által megszabott hozzájárulások befizetését;
 6. dönt a helyi pártszervezetekhez benyújtott belépési kérelmekre vonatkozóan;
 7. gazdálkodik a helyi szervezet vagyonával, valamint anyagi- és pénzforrásaival;
 8. javaslatot tesz a megyei, illetve a bukaresti vezetőtanácsra vonatkozóan;
 9. végrehajtja a helyi szervezetek tagjainak esetében az Alapszabály 13. cikke értelmében kirótt fegyelmi eljárásokat;
 10. összehangolja a helyi közigazgatásban résztvevő Szövetség Románia Újjáépítéséért képviselők tevékenységét;
 11. megvalósítja a magasabb szintű vezetőség által kiszabott feladatokat és elfogadott határozatokat;
 12. tájékoztatja a megyei, illetve a bukaresti választmányt a helyi eseményekről és tevékenységekről;
 13. megállapítja a helyi szervezet működéséhez szükséges személyzeti struktúrát, rendezi a személyzet alkalmazását és elbocsátását.
29. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért megyei és bukaresti szervei:

 • A megyei, illetve a bukaresti küldöttgyűlés;
 • A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács;
 • A megyei, illetve a bukaresti választmány.
30. cikk

A megyei, illetve a bukaresti küldöttgyűlés összetétele:

 • a megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács tagjai;
 • a helyi szervezetek páratlan számú, legfeljebb 101 küldöttje a megyei, illetve a bukaresti választmány által meghatározott képviseleti arány szerint.
31. cikk

A megyei, illetve a bukaresti küldöttgyűlés évente ül össze, illetve valahányszor ezt a megyei vagy a bukaresti választmány, az országos választmány, illetve a helyi szervezetek legalább egyharmada írásban kéri.

A megyei, illetve a bukaresti küldöttgyűlést legalább tíz nappal a tényleges ülés előtt, a megyei vagy a bukaresti választmány elnöke hívja össze, írásbeli értesítés és a megyei vagy bukaresti szervezet székhelyén való kihirdetés útján.

32. cikk

A megyei vagy bukaresti küldöttgyűlés hatásköre:

 1. négy éves időtartamra testületileg megválasztja (67. cikk), valamint egyénileg visszahívja a megyei, illetve a bukaresti választmány tagjait;
 2. négy éves időtartamra egyénileg megválasztja a megyei, illetve a bukaresti etikai és fegyelmi bizottság és a megyei, illetve a bukaresti számvizsgáló bizottság tagjait;
 3. jóváhagyja a parlamenti képviselő- és szenátorjelöléseket, majd eljutatja az országos választmányhoz;
 4. elemzi a megyei, illetve a bukaresti választmánynak és a megyei fióknak az előző megyei vagy bukaresti küldöttgyűlés óta kifejtett tevékenységét, valamint elfogadja a következő időszakra kidolgozott cselekvési irányokat és a programot
 5. megvitatja az számvizsgáló bizottság beszámolóját az előző évre vonatkozóan, tehermentesíti a költségvetést és jóváhagyja a következő időszak cselekvési programját;
 6. elfogadja a szervezet megerősítéséhez, valamint a pártprogramban és a hivatalos dokumentumokban megfogalmazott célok megvalósításához szükséges intézkedéseket
 7. elfogadja a választási kampánystratégiát az egyes megyék, illetve Bukarest szintjén;
 8. jóváhagyja a megyei tanácsos jelöltek listáját a helyi választásokon.
33. cikk

A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács összetétele:

 • a megyei, illetve a bukaresti választmány tagjai;
 • minden helyi szervezet elnöke.
34. cikk

A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács havonta ül össze, illetve akkor, ha ezt a megyei vagy a bukaresti választmány, az országos választmány, illetve a választmány legalább egyharmada (aláírás gyűjtés alapján) kéri.

35. cikk

A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanácsot legalább tíz nappal a tényleges ülés előtt, a megyei vagy a bukaresti választmány elnöke hívja össze, írásbeli értesítés és a megyei vagy bukaresti szervezet székhelyén való kihirdetés útján.

36. cikk

A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács gyűlésére tanácskozási jogkörrel meghívják az aktuális polgármestereket, alpolgármestereket, prefektust, prefektus-helyettest és az illető megyét képviselő honatyákat, ha azok tagjai a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártnak és a megyei, illetve a bukaresti vezetőtanácsok keretében nem töltenek be más tisztséget.

37. cikk

A megyei, illetve a bukaresti vezetőtanács hatásköre:

 1. elfogadja a választási kampánystratégiát az egyes megyék, illetve Bukarest szintjén;
 2. a megyei vagy bukaresti választmány elnökének javaslata alapján négy éves időtartamra megválasztja, valamint visszahívja a megyei, illetve a bukaresti fiók pénztárosát;
 3. egyénileg megválasztja az országos küldöttgyűlés küldöttjeit az országos vezetőtanács által meghatározott képviseleti arány szerint;
 4. dönt a megyei, illetve a bukaresti választmány vagy az azt alkotó helyi választmányok javaslata alapján a Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjai ellen indítandó fegyelmi eljárások tekintetében;
 5. kidolgozza a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt programjának és stratégiájának megvalósításához szükséges intézkedéseket;
 6. megvalósítja a magasabb szintű vezetőség által kiszabott feladatokat és elfogadott határozatokat.
38. cikk

A megyei, illetve a bukaresti választmány öttagú testület:

 • elnök
 • 3 alelnök
 • titkár.
39. cikk

A megyei, illetve a bukaresti választmány hetente ül össze, illetve akkor, ha ezt elnöke, az országos választmány vagy legalább két választmányi tag kéri.

40. cikk

A megyei, illetve a bukaresti választmány gyűlésére tanácskozási jogkörrel meghívják a fiók pénztárosát és a megyeközpont polgármesterét (ha az tagja a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártnak), valamint a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt bármely tagját, akit a választmány meghív.

41. cikk

A megyei, illetve a bukaresti választmány hatásköre:

 1. a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt országos szintű kampánystratégiájával összhangban kidolgozza a megyei szintű választási kampánystratégiát;
 2. egybehangolja a helyi választmányok tevékenységét a megyei, illetve a bukaresti választmány ülései között;
 3. meghatározza minden egyes helyi szervezet esetében a képviseleti arányt a megyei, illetve a bukaresti választmányban;
 4. kinevezi a választási kampányfőnököket a megyék, illetve Bukarest szintjén;
 5. az Alapszabály 13. cikke értelmében fegyelmi eljárások alkalmazására tesz javaslatot a Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjainak esetében;
 6. megállapítja a megyei, illetve a bukaresti fiók működéséhez szükséges személyzeti struktúrát, rendezi a személyzet alkalmazását és elbocsátását;
 7. gazdálkodik a megyei szervezet vagyonával, valamint anyagi- és pénzforrásaival;
 8. kidolgozza a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt programjának és stratégiájának megvalósításához szükséges intézkedéseket;
 9. tájékoztatja az országos választmányt a megyében történt eseményekről és kifejtett tevékenységekről;
 10. összeállítja a megyei tanácsosok jelöltlistáit, melyeket aztán jóváhagyás végett a megyei, illetve a bukaresti választmány elé terjeszt;
 11. parlamenti képviselő- és szenátorjelölteket javasol, melyeket aztán jóváhagyás végett a megyei, illetve a bukaresti választmány elé terjeszt;
 12. megerősíti vagy érvényteleníti a megyei, illetve a bukaresti szervezet alá tartozó helyi választmányi választások eredményeit.
42. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért országos szervei:

 • országos küldöttgyűlés
 • országos vezetőtanács
 • országos választmány.
43. cikk

Az országos küldöttgyűlés a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt legfelső szerve, melynek összetétele:

 • az országos vezetőtanács tagjai
 • azok a megyei, illetve bukaresti elnökök, akik nem az országos vezetőtanács tagjai (48. cikk)
 • a megyei, illetve bukaresti fiókok 301 küldöttje az országos választmány által meghatározott képviseleti arány szerint
 • a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt kormányzati és parlamenti képviselői, amennyiben az országos küldöttgyűlésben nem töltenek be más tisztséget.
44. cikk

Az országos választmány négyévente ül össze rendes ülésszakra, illetve rendkívüli ülésszakra akkor, ha ezt az országos vezetőtanács, az országos választmány, illetve legalább 21 megyei (vagy bukaresti) fiók kéri.

45. cikk

Az országos küldöttgyűlést legalább 45 nappal a rendes ülésszak előtt, és legalább 30 nappal a rendkívüli ülésszak előtt, az országos választmány elnöke hívja össze, írásbeli értesítés és a központi székhelyen való kihirdetés útján.

46. cikk

Az országos küldöttgyűlésen szavazási jogkör nélkül részt vehetnek az országos választmány által meghívott személyek is.

47. cikk

Az országos küldöttgyűlés hatásköre:

 1. négy éves időtartamra testületileg megválasztja (67. cikk), valamint egyénileg visszahívja az országos választmány tagjait;
 2. jóváhagyja és módosítja a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt Alapszabályát;
 3. jóváhagyja és módosítja a pártprogramot és az abban foglalt célkitűzések megvalósításának stratégiáját;
 4. állást foglal az ország legfontosabb érdekeinek érvényesítését szolgáló módszerekre vonatkozóan;
 5. ajánlás értékű indítványokat fogad el a párt jövőbeli tevékenységére vonatkozóan;
 6. dönt a párt feloszlatásáról.
48. cikk

Az országos vezetőtanács összetétele:

 1. az országos választmány tagjai;
 2. az országos választmány megválasztásában a második helyezést elért csapat tagjai, amennyiben a reprezentatív szavazatok legalább 15%-át megkapták (83. cikk);
 3. az országos etikai és fegyelmi bizottság elnöke;
 4. az országos számvizsgáló bizottság elnöke;
 5. a pénztáros;
 6. 19 regionális képviselő (81. és 82. cikk);
 7. a három legnagyobb tagságú megyei fiók elnöke;
49. cikk

Az országos vezetőtanács negyedévente ül össze, illetve akkor, ha ezt az országos választmány, az országos választmány elnöke, vagy a választmány legalább egyharmada (aláírásgyűjtés alapján) kéri.

50. cikk

Az országos vezetőtanácsot legalább 10 nappal a tényleges ülés előtt, az országos választmány elnöke hívja össze, írásbeli értesítés és a központi székhelyen való kihirdetés útján.

51. cikk

Az országos vezetőtanács gyűlésére tanácskozási jogkörrel meghívják a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt kormányzati és parlamenti képviselőit, valamint Bukarest főpolgármesterét, ha ez a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt tagja és az országos vezetőtanácsban nem tölt be más tisztséget.

52. cikk

Az országos vezetőtanács hatásköre:

 1. kidolgozza az országos küldöttgyűlésen elfogadott határozatok megvalósításához szükséges intézkedéseket;
 2. egybehangolja a párt minden tevékenységét a küldöttgyűlések között;
 3. jóváhagyja a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt kormányprogramját;
 4. megvitatja az országos számvizsgáló bizottság beszámolóját, tehermentesíti a költségvetést és elfogadja a következő évi költségvetést;
 5. jóváhagyja más pártokkal való egyesülést vagy szövetséget;
 6. meghatározza és módosítja a Szövetség Románia Újjáépítéséért jelképét és választási jelét;
 7. jóváhagyja a központi kiadványok és a Szövetség Románia Újjáépítéséért keretében működő központi adatelemző szakosztályok létrehozását különböző területeken;
 8. elfogadja a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt jelöltjeit Románia elnöki és miniszterelnöki tisztségébe;
 9. megválasztja és visszahívja az országos számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait;
 10. megválasztja és visszahívja az országos etikai és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait;
 11. az országos választmány elnökének javaslata alapján megválasztja és visszahívja a pénztárost;
 12. az országos választmány javaslata alapján véglegesíti a parlamenti jelöltek listáját;
 13. dönt a Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjai ellen az Alapszabály 13. cikke értelmében indítandó fegyelmi eljárások tekintetében;
 14. jóváhagyja a párt belső struktúráinak működési szabályzatait;
 15. meghatározzák a havi tagdíj összegét és a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártot képviselő honatyák, tisztségviselők, polgármesterek és tanácsosok tiszteletdíjából befizetendő hozzájárulások mértékét;
53. cikk

Az országos választmány összetétele:

 • a párt elnöke;
 • a párt 3 alelnöke;
 • a párt főtitkára.
54. cikk

Az országos választmány hetente ül össze, illetve akkor, ha ezt az országos választmány elnöke vagy legalább két választmányi tag kéri.

55. cikk

Az országos választmány gyűlésén tanácskozási jogkörrel részt vesz a pénztáros, valamint a választmány által meghívott Szövetség Románia Újjáépítéséért párttagok.

56. cikk

Az országos választmány hatásköre:

 1. irányítja a párt tevékenységét az országos vezetőtanács gyűlései között;
 2. állást foglal az aktuális politikai, szociális és gazdasági események ügyében;
 3. egybehangolja a Szövetség Románia Újjáépítéséért parlamenti csoportjainak és a párt tisztségviselőinek tevékenységét;
 4. állandóan tájékoztatja a megyei, illetve a bukaresti választmányokat a párt aktuális tevékenységéről;
 5. tárgyalásokat folytat más politikai szervezetekkel való egyesülés, szövetségre lépés vagy együttműködési megállapodás ügyében és jóváhagyás végett az országos vezetőtanács elé terjeszti e tárgyalások eredményeit;
 6. törekszik a politikai pártokkal, nem-kormányzati szervezetekkel, szakszervezetekkel, patronális szervezetekkel belföldi és nemzetközi kapcsolatokat kialakítani, valamint azokat gazdagítani;
 7. irányítja és összehangolja a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt kampányait a helyi, parlamenti és elnöki választások alkalmával, valamint kinevezi ezek kampányfőnökeit;
 8. egybehangolja a Szövetség Románia Újjáépítéséért keretében működő központi adatelemző szakosztályok tevékenységét, illetve kinevezi ezek elnökeit;
 9. megerősíti vagy érvényteleníti a megyei, illetve a bukaresti választmányi választások eredményeit és a regionális képviselőknek az országos vezetőtanácsba történő megválasztását;
 10. kinevezi a párt képviselőit a központi intézményekbe, belföldi és nemzetközi szervekbe és szervezetekbe, illetve visszahívja őket;
 11. az országos vezetőtanács elé terjeszti a parlamenti képviselő- és szenátorjelöltek listáit;
 12. dönt a Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjai ellen az Alapszabály 13. cikke értelmében indítandó fegyelmi eljárások tekintetében, rendkívüli helyzetekben pedig az országos vezetőtanács döntéshozataláig felfüggesztheti a tagokat;
 13. összehívja az országos vezetőtanácsot;
 14. megállapítja a központi szervezetek működéséhez szükséges személyzeti struktúrát, rendezi a személyzet alkalmazását és elbocsátását
 15. kidolgozza és jóváhagyás végett az országos vezetőtanács elé terjeszti a költségvetést;
 16. gazdálkodik a központi szervezetek vagyonával, valamint anyagi- és pénzforrásaival;
 17. kinevezi a párt szóvivőjét;
 18. kidolgozza és jóváhagyás végett az országos vezetőtanács elé terjeszti a párt keretében létrehozott struktúrák belső szervezési és működési szabályzatát.
57. cikk

 A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt központi vezetőségének szintjén - saját szervezési és működési szabályzattal - a következő szervek alakulnak meg:

 • országos etikai és fegyelmi bizottság
 • országos számvizsgáló bizottság.
58. cikk

Az országos etikai és fegyelmi bizottság legfelső hatóságként jár el párt Alapszabályának, a működési szabályzatok tiszteletben tartásával kapcsolatos problémák, valamint a Szövetség Románia Újjáépítéséért tagjainak fegyelmi és erkölcsi vonatkozású ügyei esetében.

Az országos etikai és fegyelmi bizottság saját tevékenységét, valamint a megyei, illetve a bukaresti etikai és fegyelmi bizottságok tevékenységének összehangolását az országos vezetőtanács által jóváhagyott szabályzat szerint végzi.

59. cikk

Az országos számvizsgáló bizottság feladata a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt vagyon- és pénzgazdálkodásának ellenőrizése és elemezése.

Az országos számvizsgáló bizottság saját tevékenységét, valamint a megyei, illetve a bukaresti számvizsgáló bizottságok tevékenységének összehangolását az országos vezetőtanács által jóváhagyott szabályzat szerint végzi.

60. cikk

Az országos vezetőtanács döntése alapján további központi és helyi szervek is létrehozhatók (például: adatelemző szakosztályok, ifjúsági, női stb. szervezetek), amelyek az országos választmány által kidolgozott sajátos szabályzatok alapján fognak működni.

 

V. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
BELÜLI VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

61. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért struktúrái a tagok egyszerű többségének (fele plusz egy) jelenlétében határozatképesek.

62. cikk

A helyi taggyűlések az első ülésre összehívott tagok egyszerű többségének (fele plusz egy) jelenlétében, míg a második ülésen a létszámtól függetlenül határozatképesek.

63. cikk

A szavazás az Alapszabálynak, a működési szabályzatoknak és a politikai pártok törvényének megfelelően nyílt vagy titkos lehet.

64. cikk

A titkos szavazással megválasztott vezetőségi szervek kivételével, a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt szervei nyílt szavazással hozzák meg döntéseiket.

65. cikk

Amennyiben az Alapszabály nem rendelkezik másként, a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt szervei határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza; jelenlévőnek számítanak a megbízottak révén képviseltek is.

66. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt tagjai egyidejűleg legfeljebb két vezetőségi párttisztséget tölthetnek be.

Vezetőségi tisztségnek a különböző szerveződési szintek választmányi tagsága számít.

67. cikk

A választmányi jelöléseket minden szinten öttagú csoportokban (egy-egy személy az elnöki, 3 alelnöki - ezek közül egy elnök-helyettesi - és a titkári helyre) kell benyújtani.

68. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt tagjai minden szinten kizárólag egy választmányi testületben jelöltethetik magukat.

69. cikk

Az összes választmányi szinten, két tisztség megüresedése esetén a választmány elnöke az üresedéstől számított legtöbb tíz napon belül helyetteseket nevezi ki.

Három vagy több tisztség megüresedése esetén, a helyi, megyei, illetve a bukaresti választmányok kialakítása érdekében legkevesebb 15 nap után és legfeljebb 45 napon belül, az országos választmány kialakítása érdekében pedig legkevesebb 60 és legfeljebb 90 napon belül új választásokra kerül sor.

70. cikk

A helyi választmány esetében, az a csapat nyer, amelyik a választás első fordulójában megkapta a helyi választmányi választásokon jelenlévők érvényes szavazatainak többségét (fele plusz egy).

Abban az esetben, ha a csapatok egyike sem érte el a többséget, az első fordulón kapott szavazatok száma szerint az első két csapatjelölt részvételével megszervezik a választás második fordulóját; a választást az a csapat nyeri meg, aki a második fordulóban a legtöbb szavazatot kapta.

71. cikk

A helyi választmány választásain megfigyelőként részt vesz a megyei választmány vagy a megyei választmány által megbízott megyei etikai és fegyelmi bizottság egyik tagja.

72. cikk

A helyi választmányi csapatjelöltek listáját a választásoknak a felhívásban feltüntetett időpontja előtt 48 órával zárják le.

73. cikk

Ahhoz, hogy egy választmányi csapat jelölését elfogadják szükség van az illető helyi szervezet legalább öt tagjának írásbeli támogatására, akik megjelennek az ülésen és nem tagjai az említett csapatnak.

74. cikk

Egy tag kizárólag csak egy helyi választmányi csapatjelöltet támogathat.

75. cikk

A megyei választmány esetében, az a csapat nyer, amelyik a választás első fordulójában megkapta a megyei választmányi választásokon jelenlévők érvényes szavazatainak többségét (fele plusz egy).

Abban az esetben, ha a csapatok egyike sem érte el a többséget, az első fordulón kapott szavazatok száma szerint az első két csapatjelölt részvételével megszervezik a választás második fordulóját; a választást az a csapat nyeri meg, aki a második fordulóban a legtöbb szavazatot kapta.

76. cikk

A megyei választmány választásain megfigyelőként részt vesz az országos választmány vagy az országos választmány által megbízott országos etikai és fegyelmi bizottság egyik tagja.

77. cikk

A megyei választmányi csapatjelöltek listáját a választásoknak a meghívóban feltüntetett időpontja előtt 48 órával zárják le.

78. cikk

Ahhoz, hogy egy választmányi csapat jelölését elfogadják szükség van az illető megyei szervezet legalább tizenöt tagjának írásbeli támogatására, akik megjelennek az ülésen és nem tagjai az említett csapatnak.

79. cikk

Egy tag kizárólag csak egy megyei választmányi csapatjelöltet támogathat.

80. cikk

Az országos vezetőtanács összetételének megállapítása céljából a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt megyei fiókjai 6 régióba tömörülnek.

 1. A Bánát - Körös-vidék - Máramaros régió a következő 7 megyét foglalja magába: Máramaros, Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Kassó-Szörény, Hunyad;
 2. Az Erdély régió a következő 9 megyét foglalja magába: Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó;
 3. A Moldva régió a következő 8 megyét foglalja magába: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bakó, Vaslui, Vrancea, Galac;
 4. Az Olténia régió a következő 8 megyét foglalja magába: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, Giurgiu;
 5. A Munténia a következő 8 megyét foglalja magába: Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila, Tulcea, Konstanca;
 6. A Bukarest régió Bukarest municípiumot és Ilfov megyét foglalja magába.
81. cikk

Bukarest kivételével minden megye 3 képviselőt küld az országos vezetőtanácsba:

 • a régió legnagyobb létszámú megyei fiókjának elnöke jog szerinti tag;
 • a régióhoz tartozó megyei fiókok elnökei közül ketten, akiket a fiókok elnökei egyszerű többséggel, a megyei választmányok megválasztásától számított legtöbb 30 napon belül választanak meg.
82. cikk

A Bukarest régió 4 képviselőt küld az országos vezetőtanácsba:

 • Bukarest municípium fiókjának elnöke jog szerinti tag;
 • a legnagyobb létszámú kerületi, illetve Ilfov megyei szervezet elnöke jog szerinti tag;
 • a többi kerületi, illetve Ilfov megyei fiók elnökei közül ketten, akiket a fiókok elnökei egyszerű többséggel, a helyi választmányok megválasztásától számított legtöbb 30 napon belül választanak meg.
83. cikk

Az országos küldöttgyűlésen a megyei fiókok a képviseleti szavazás rendszerében választanak.

A 301 képviseleti szavazatot (a küldöttek számával egyenlő szavazatot) a tagok számának függvényében, az országos választmány által a küldöttgyűlés összehívását megelőzően meghatározott és az illető felhívásban közétett képviseleti arány szerint osztják el.

84. cikk

Az országos választmányi jelöléseket öttagú csoportokban (egy-egy személy az elnöki, 3 alelnöki - ezek közül egy elnök-helyettesi - és a főtitkári helyre) kell benyújtani; egy csapat jelölését a tizenkilenc regionális képviselőből legalább hat írásban kell támogassa; a jelölt csapatokat a megyék párttagjai titkos szavazással választják meg; az a csapat, amelyik a megyében a legtöbb szavazatot összegyűjti, megkapja az illető megyének leosztott képviseleti szavazatokat; azt a csapatot, amelyik az országos küldöttgyűlésen a 301 képviseleti szavazatból a legtöbbet szerzi meg, győztesnek nyilvánítják a párt vezetőségéért folyó versenyben.

85. cikk

Az országos választmányi választásokat a helyi szervezetek székhelyén rendezik meg, ahol e célból lepecsételt szavazóurnákat használnak.

A választásokat egyetlen egy nap folyamán rendezik meg minden helyi szervezetben.

A választások napján a helyi szervezetek székhelyein jelen van a megyei választmány által megbízott megfigyelő, aki tagja a Szövetség Románia Újjáépítéséért párt megyei szervezetének, de nem tagja az illető helyi szervezetnek.

Az urnák felnyitását és a szavazatok megszámlálását a szavazás lezárásának időpontját követően a helyi számlálóbizottság végzi a helyi szervezet székhelyén, a megfigyelő jelenlétében, aki írásban igazolja a szavazási folyamat helyességét, valamint a szavazás eredményeit.

A helyi választásokról származó szavazó cédulákat és a szavazás eredményeit a következő nap folyamán a megyei, illetve a bukaresti fiók székhelyén összegzik, a megyei számlálóbizottság megerősíti a megyében kapott eredményeket, kijelöli a legtöbb szavazatot elért csapatot, amely ennek következtében megkapja az illető megyére leosztott képviseleti szavazatokat.

A megyei, illetve a bukaresti központosításon kötelezően jelen van az országos választmány által megbízott megfigyelő, aki tagja a Szövetség Románia Újjáépítéséért pártnak, de nem tagja az illető megyei fióknak.

A képviseleti szavazatok országos szintű megszámlálása és a nyertes csapat kijelölése az országos küldöttgyűlésen zajlik, ahol a megyei szervezetek elnökei annak a csapatnak ítélik oda az illető megyének leosztott képviseleti szavazatokat, amelyik elnyerte az általa vezetett megyei szervezet legtöbb tagjának szavazatát.

86. cikk

Az országos választmányi választások napját a Szövetség Románia Újjáépítéséért párttagokkal a tényleges országos választmány legalább 60 nappal hamarabb írásban közli.

Az országos választmányi csapatjelöltek listáját a választásoknak a felhívásban feltüntetett időpontja előtt 30 nappal zárják le.

87. cikk

Az országos küldöttgyűlés a képviseleti szavazatok rendszerében hozza meg döntéseit.

A szavazásra kerülő ügyekben előbb a szavazási joggal rendelkező megyei küldöttek szavaznak egyénileg.

A legtöbb szavazatot elnyerő döntés képezi megyei fiók döntését.

A megszavazott döntés megkapja az illető megyei fióknak leosztott képviseleti szavazatokat.

A szavazási eljárás véglegesítése érdekében a képviseleti szavazatokat a megyei, illetve a bukaresti fiókok elnökei odaítélik az illető szervezetben megszavazott döntésnek.

A legtöbb képviseleti szavazatot elnyerő döntést az országos küldöttgyűlés döntéseként fogadják el.

 

VI. FEJEZET

A Szövetség Románia Újjáépítéséért
PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSA

88. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért tevékenységéhez szükséges ingó és ingatlan javakkal rendelkezhet.

89. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért pénzforrásai a következők:

 1. a párttagok havi hozzájárulásai;
 2. adományok és hagyatékok;
 3. saját tevékenységből származó jövedelem;
 4. állami költségvetési támogatás az éves költségvetésnek megfelelően
 5. más törvényes források.
90. cikk

A bevételeket és fizetéseket romániai bankokban törvényesen létrehozott lej- és valutaszámlák útján rendezik.

91. cikk

A párttagok díjainak és hozzájárulásainak mértékét és eloszlását a különböző szinteken az országos vezetőtanács határozza meg.

92. cikk

A következő esetek kivételével, a Szövetség Románia Újjáépítéséért nem folytat kereskedelmi tevékenységeket:

 1. saját népszerűsítő és politikai kiadványok vagy anyagok elkészítése, megjelentetése és terjesztése;
 2. belső szolgáltatások;
 3. saját helyiségek bérbe adása konferenciák és szociális-kulturális rendezvények számára;
 4. kulturális, sport- és szórakoztató rendezvények;
 5. a tulajdonában lévő javak értékesítése, a külföldi adományokból származóak kivételével;
 6. kamatok.
93. cikk

Az állami költségvetési támogatásokból származó jövedelmeket a következő módokon lehet felhasználni:

 1. a székhelyek fenntartásához és működéséhez szükséges anyagi kiadások;
 2. személyzeti kiadások;
 3. a sajtóval kapcsolatos és a népszerűsítést szolgáló kiadások;
 4. politikai tevékenységek szervezésével kapcsolatos kiadások;
 5. utazási költségek;
 6. kommunikációs költségek;
 7. a külföldi küldöttségekre fordított költségek.
94. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt országos választmánya a törvény értelmében egy-egy pénzügyi megbízottat nevez ki a helyi, parlamenti és elnöki választások idejére.

 

VII. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK

95. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért párt Alapszabálya kötelező jellegű minden tag és minden pártszervezet számára.

96. cikk

A helyi, megyei, illetve a bukaresti szervezetek a törvény keretei között bankszámlákat nyithatnak; felelősek ezek kezeléséért.

97. cikk

A párt központi, megyei vagy helyi végrehajtó szervei a hatályos törvények tiszteletben tartása mellett egyesületeket vagy alapítványokat hozhatnak létre a párt céljainak megvalósítása érdekében.

98. cikk

Az etikai és fegyelmi bizottsági vagy számvizsgáló bizottsági tagság összeférhetetlen a választmányi tagsággal, a szervezési szinttől függetlenül.

99. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért hivatalos bejegyzését követően az országos vezetőtanács hat hónapon belül jóváhagyás végett megvitatja az országos választmány által kidolgozott szervezési és működési szabályzatokat.

100. cikk

A Szövetség Románia Újjáépítéséért megszűnik:

 1. a párt országos küldöttgyűlése által elhatározott önfeloszlatás útján;
 2. bírósági vagy alkotmánybírósági döntés alapján történő feloszlatás útján
 3. a párttörvény 31. cikke értelmében megállapított tevékenységszünetelés következtében a bukaresti törvényszék döntése alapján.

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ