Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ
Szövetség Románia Újjáépítéséért - URR
 Itt az én honlapom! Itt az én honlapom! 
 A kedvenc oldalam! A kedvenc oldalam! 
 Intră pe forum!

Bezárva: 31.12.2004
  Nyitólap     Hangulatjelzés      Kiáltvány      Szabályzat      Alapító Okirat      Pártdoktrína      Történelem      Hivatalos Dokumentumok 

Language
Română  Magyar  English
...itt!
Állásfoglalás:
Mi lesz az utca gyerekeivel?

Szervezetek:
Sânicoară

Szabályzat
Sajtóközlemények
Mamaiai találkozója
Pártprogram
Transindex -
SzRÚ dialógus
Kiáltvány
Pártdoktrína
 Hangulatjelzés 
MINDENKI SZÁMÍT NÉLKÜLED NEM LEHET SEMMIT MEGVÁLTOZTATNI
Hírek@SzRÚ
e-mailben szeretném megkapni
Sajtóközlemények
2004  
01 02 03 04 05 06
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
 Beszámolók
2003  
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
2002 Pénzügyi
07 08 09 10 11 12
Keresés
Google

Programnyilatkozat

 

Önmagunkról

Nyitott csapatunk javarészt Románia dinamikus gazdasági, szociális és kulturális szféráiból származó vezető fiatalokból áll, olyan emberekből, akik elérték már azt a felnőttségi szintet és hozzáértést, mely feljogosítja őket országunk süllyedésének megállításában való aktív részvételre, illetve a természetes fejlődés fele való irányításra.

Indoklás

Véleményünk szerint a koherencia hiánya, az értelmetlenség miatt, de főként a román gazdaság realitásaival, a románság jogos kívánalmaival való kapcsolat teljes hiánya miatt a jelenlegi politikai pártok ritmusa és sokszor tevékenységük értelme is kétségbeejtő.

A Romániában a kommunista rendszer összeomlása után vezető pozícióba került pártok leginkább az országban uralkodó krónikus krízishelyzetet dajkálták, ahelyett, hogy olyan politikai megoldások keresésére, megvalósítására törekedtek volna, amelyek nem csupán lassítják a pusztulás folyamatát, hanem gyors, állandó fejlődést képesek biztosítani.

Összességében a román politikusi réteg az elképzelés és hozzáértés tragikus hiányáról tesz tanúságot, mialatt a kisszerű politizálás és a klikkérdekek gyakorlatilag megbénítják Románia minden lehetőségét arra, hogy az eredetileg előnyös nemzetközi konjunktúrát élvezze.

Románia hosszú távú euro-atlanti integrációs esélye, vagyis gazdasági és szociális fejlődésre való esélye, továbbra is jelentősen csökkenni fog, ha nem sikerül a legrövidebb időn belül valóban új, hihető és kompetens politikai erőt létrehoznunk.

Elképzelésünk

Azt az elvet szeretnénk a gyakorlatba átültetni, mely szerint bármely nemzet elismerése annak tagjai elismerésén áll vagy bukik.

Bizonyítani szeretnénk, hogy ez Romániában is lehetséges, amennyiben a döntéshozók nem veszítik el kapcsolatukat a valósággal és a helyi és központi közigazgatás vezető pozícióiba valóban becsületes embereket helyeznek, akik rendelkeznek a szükséges hozzáértéssel.

Szeretnénk a romániai helyzet normalizálásán dolgozni, és ezalatt az alábbiakat értjük:

 • hatékony politikai demokrácia;
 • szabad kezdeményezés a gazdaságban, a szociális és kulturális szférákban;
 • stabil jogrendszer, amely alapjául szolgálhat a tartós gazdasági fejlődésnek;
 • működőképes és mindenki számára elérhető szociális szolgáltatások;
 • a gazdasági egységek számára egyenlő adóelbírálás;
 • a törvény egyenlő és kérlelhetetlen alkalmazása, a politikai és gazdasági ranglétra legfelső fokán is.

 

Végül de nem utolsó sorban az európai Románia létrehozásán szeretnénk munkálkodni: szeretnénk, ha Románia az európai család aktív tagjává nőhetne, ha nem csak a felajánlott előnyökkel élhetne, hanem a közös európai örökséget gazdagító partnerré válna.

Elveink és értékeink

A Szövetség Románia Újjáépítéséért - SzRÚ közép-jobb irányultságú politikai párt, amely a román állam szervezési formájaként a köztársaságot jelöli meg, a román társadalom és gazdaság működési rendszereként pedig a demokráciát.

Elképzeléseink és tetteink alapját képező elveinket és értékeinket a SzRÚ alapvető elve vezérli - "mindenki számít". Véleményünk szerint minden polgárt hasonló mértékben tisztelni és támogatni kell, hiszen csak így fog fejlődni, így lesz hajlandó tevékenyen hozzájárulni a körülötte élő társadalom fejlesztéséhez.

A mindannyiunk által vágyott anyagi jólét és társadalmi haladás csak akkor megvalósítható, ha az őket szorgalmazó politikai tevékenység maga is következetes és felelősségteljes módon tartós és modern elvekre, értékekre támaszkodik:

 • Kezdeményezési jog
 • Egyéni felelősség
 • Csapatszellem
 • Közösség iránti felelősség
 • Szubszidiaritás
 • Tolerancia és nyitottság
 • Hagyománytisztelet
 • Közvetlen demokrácia

 

Kezdeményezési jog

A jellegzetes érdekek - legyenek azok politikai, szociális, szakmai, kulturális vagy vallási természetűek - megvalósításának érdekében tett szabad kezdeményezés illetve szabad csoportosulás a demokrácia, a modern gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető előfeltételei sorába tartozik. A személyes vagy csoportos kezdeményezést nem csupán megengedni, hanem egyenesen bátorítani kell, állampolitikai szinten, mert ezek a tényezők a társadalmi stagnálás, széthullás ellenszerei.

Egyéni felelősség

Gazdasági, társadalmi helyzetüktől függetlenül bármely közösség tagjai egyenlők a törvény színe előtt. Ugyanakkor minden személyt kizárólag tettei alapján szabad értékelni, etnikai, vallási, gazdasági vagy társadalmi hovatartozásától függetlenül.

Olyan politikai rendszerben élünk, amelyben az egyéni vagy pártszintű döntések következményeivel járó felelősség elől való menekülés mind a politikai, mint az államigazgatási szférában alapvető magatartásminta.

Határozottan támogatni fogjuk, első sorban személyes példánkon keresztül, a felelősségteljes viselkedés modelljét, a közösségre ható elképzelések, tevékenységek következményeinek vállalását, illetve a tetteinkért való számadás gyakorlatát.

Csapatszellem

A modern világ egyre inkább a kölcsönhatások világa, ahol az értékek egymást kiegészítő képességek összekapcsolása során jönnek létre. Hisszük, hogy Romániának a gazdasági elmaradások leküzdésére tett erőfeszítései komoly sikerre vezethetnek abban az esetben, ha sikerül a csapatszellemen, a közös erőfeszítésen és személyes felelősségérzeten alapuló munkaetikát elfogadtatni.

Közösség iránti felelősség

A személyes érdem elismerése, méltó megjutalmazása létfontosságú tényező. Egy nemzet haladása szempontjából azonban hasonló súlya van az általános közösségi jóléthez való személyes hozzájárulásnak, az ilyenfajta hozzájárulás tiszteletének és elismerésének.

Mindannyiunk kötelessége lehetőségeink szerint hozzájárulni a közösségen belül a civilizált közterületek fenntartásához, legyenek azok tömbházi lépcsőházak, lakónegyedek, városok vagy a bennünket körülvevő természet.

Szubszidiaritás

Meggyőződésünk, hogy a társadalmi és gazdasági haladás hatékonyságának egyik alapvető feltétele annak az elvnek alkalmazásában rejlik, mely szerint a határozatokat mindig a végrehajtásuk szintjéhez lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.

Az szubszidiaritás elve ekképpen az államigazgatás decentralizációjának, a gazdasági tevékenységek és közösségi gondok megoldása hatékonyságának alapköve.

Az elv ugyanakkor a SzRÚ tevékenység megszervezésének is alapját képezi, mivel pártunknak konkrét célja a jelenleg Romániában honos politikai szerveződési elvek meghaladása, hiszen azok a kommunista pártok és rendszerek "demokratikus központiságához" idomulnak leginkább, mely rendszerben mindenki a fentről jövő határozatokra, útmutatásokra vár.

Tolerancia és nyitottság

Tevékenyen részt szeretnénk vállalni Románia euro-atlanti integrációjának folyamatában, minél gyorsabb elhelyezkedésében azon országok között, akik a politikai demokrácia és a társadalmi haladás mintaképei ebben a térségben. Ezek a célkitűzések nagy mértékben kapcsolódnak a román társadalomnak a másság (legyen az politikai, kulturális, gazdasági, etnikai vagy vallási) iránt való fokozottabb toleranciájának kifejlesztésére illetve az európai és általános értékek, tapasztalatok fele való nyitás megtételére irányuló igyekezethez.

Nem kívánunk önelégült és önmagába forduló országban élni, szeretnénk, ha Románia társa volna a fejlődésben szomszédainak valamint mindazon országoknak, amelyek szem előtt tartják a demokrácia értékeit.

Hagyománytisztelet

Meggyőződésünk, hogy az európai integráció vágya és szükségessége nem akadályozhatja a román nemzetet nemzeti identitásának megőrzésében. A mi célunk nem az, hogy "európai országban" éljünk, hanem az, hogy "európai Romániában" éljünk, olyan országban, ahol a felsorolt elvek a hagyománytisztelet elvével karöltve érvényesülnek, olyan nemzethez való tartozás bizonyosságával, mely mögött messzire nyúló, gazdag múlt áll.

A nemzeti hagyományok megőrzése és ápolása olyan feladat, amely fölötte áll az ünnepélyes “folklorista” megnyilvánulásoknak: a nemzet csak akkor marad meg, csak akkor fejlődhet, ha tagjait közös hagyományok, értékek fűzik egymáshoz

Elég okunk van arra, hogy büszkék legyünk nemzetünkre, és szeretnénk, ha az utánunk jövő nemzedékek is ugyanezt érezhetnénk velünk kapcsolatban.

Közvetlen demokrácia

A demokrácia nem merev, végleges helyzet, hanem a politikusi réteg és a választóközönség közti állandó közvetlen alku és társadalmi párbeszéd folyton változó eredménye.

A politikai és társadalmi rendszert első sorban a közvetlen demokrácia bevezetésével lehet tökéletesíteni.

A közvetlen szavazás általi választás gyakorlata sokkal megfelelőbb emiatt a képviselők, küldöttek által megvalósított választásnál minden olyan esetben, amikor ennek megvalósítása lehetséges.

Ugyanakkor olyan esetekben, amikor a politikai döntéseknek hosszú lejáratú, jelentős hatása van bizonyos közösségek életére, tanácsos a helyi vagy nemzeti szintű referendum alkalmazása.

Statutumunk

Elhatározásunk szerint politikai pártként való belső működésünk példájával elveinket a román politikai életbe bevezetni és abban megtartani. Ennek érdekében a SzRÚ statutuma a román politikai gyakorlathoz viszonyítva sok újdonságot tartalmaz:

 • a politikai döntések decentralizációja, az országban található helyi szervezetek szintjéig;
 • a párt vezető fórumaiban szereplő képviselők közvetlen szavazás általi megválasztása minden helyi szervezetben, illetve központi szinten is;
 • a nyílt szavazás bevezetése minden esetben, a vezetőségi szervek megválasztásának alkalmát kivéve (a politikai pártok törvénye diktálta kivétel);
 • a párt döntési szervezetének a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott fejlesztési területek szerint való kialakítása;
 • a párt minden szintű vezető testületei esetében a csoportban való versengés elvének bevezetése (a helyi, megyei, nemzeti kuratóriumok egytől egyig 5 tagból állnak: elnök, 3 alelnök, titkár);
 • a pártot vezető testület (Nemzeti Kuratórium) csapatának nem a küldöttek vagy képviselők szavazata, hanem minden egyes tag közvetlen, titkos szavazata alapján történő kijelölése.

 

A fenti sorok kilétünkről, okainkról, céljainkról és elveinkről nyújtanak vázlatos képet. A SzRÚ útjának kezdetén áll, és hisszük, hogy erőfeszítésünk mértéke, hatékonysága annál is inkább képes lesz jelentős és tartós változásokat előidézni, mivel azok, akik ebben a bátor kísérletben részt vállalnak egyre többen vannak, egyre határozottabbak és egyre felkészültebbek.

 Ötleteid, megjegyzéseid, kívánságaid vannak ezzel az oldallal kapcsolatban?
Küldd el őket a webmaster@urr.ro címre.

 hirdetmények 
SzRÚ